Algemene voorwaarden   Artikel 1: gedragsregels

 • Huurder, zijn gezinsleden, logés of bezoekers zijn gehouden de door de verhuurder gestelde gedragsregels na te leven.
 • De verhuurder zal de huurder in kennis stellen van de gedragsregels. (Zie publicatiebord)
 • Bezoek dient ten alle tijden door de huurder te worden gemeld aan de verhuurder.
 • Indien de door de verhuurder gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten na dele van de huurder zijn, gelden deze voorwaarden.

  Artikel 2: aansprakelijkheid

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op zijn terrein tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de verhuurder of diens personeel.
 • De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het terrein.
 • Het is de huurder niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de rijksdienst voor het wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

  Artikel 3: duur en afloop van de overeenkomst

 • De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • Tussentijdse beëindiging door de huurder: indien de huurder voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.
 • Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de verhuurder
  • bij annulering van twee tot drie maanden voor de ingangsdatum bent u 40% van de overeengekomen prijs          verschuldigd
  • bij annulering van één tot twee maanden voor de ingangsdatum bent u 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd
  • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum bent u 90% van de overeengekomen prijs verschuldigd
 • Bij annulering binnen 5 dagen voor aankomst bent u 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd

  Artikel 4: tussentijdse opzegging door de huurder en/of ontruiming door verhuurder bij wanprestatie

 • Indien huurder, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de standaard voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de huurder de plaats c.q. het vakantieverblijf te ontruimen en het terrein direct te verlaten en vindt geen restitutie plaats van de huursom en bijkomende kosten.

  Artikel 5: klachten

 • Ondanks de uiterste zorg en moeite van de verhuurder is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze dient u ter plaatse en direct met de verhuurder op te nemen, teneinde deze in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan heeft u tot uiterlijk 3 weken na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij VeKaBo Nederland

  Aanvullende bepalingen

 • Verhuurder blijft in het recht om een gehuurde kampeerplaats voor aankomst te wijzigen in andere kampeerplaats met zelfde voorzieningen
 • Uw vakantieverblijf is beschikbaar vanaf 14:00 op de dag van aankomst, kampeerplaatsen zijn dat vanaf 12:00
 • Op de vertrekdatum dient u uw vakantieverblijf voor 10.00 uur verlaten te hebben. Deze dient bezemschoon achtergelaten te worden. De kampeerplaats dient u voor 12.00 uur verlaten te hebben.
 • Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek bent u het overnachtingtarief verschuldigd
 • Aankomst na 18:00 telefonisch een dag vooraankomst melden
 • De auto's moeten geparkeerd worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen
 • Alle tijdens uw verblijf gemaakte kosten en eventuele openstaande reserveringsgelden dienen uiterlijk op de vertrekdatum verrekend te zijn.
 • zomerstalling tussen vakantie perioden op het erf of in de schuur gebeurt geheel op eigen risico
 • Voor de verhuuraccommodaties wordt een borgsom en schoonmaakgeld gerekend. U moet u verhuuraccommodaties bezemschoon achterlaten. Borgsom wordt na u vakantie na controle van de accommodatie terug gestort op u rekening.